Vzděláváním zaměstnanců k rozvoji firmy ANAJ

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00693
Částka: 2 980 849,92 Kč
Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 30. duben 2015

Popis projektu:
Projekt má za cíl rozvíjet odborné přenositelné kompetence zaměstnanců, doplnit vzdělávací systém firmy o osnovy a obsah interních kurzů k odbornému vzdělávání k nově pořizovaným strojům a zařízení a rozšířit znalosti nové personalistky o možnosti aplikace rovných příležitostí do prostředí firmy. V projektu je plánovaná realizace 29 odborných kurzů, podpoření 40 zaměstnanců firmy, proškolení 152 absolventů kurzů a vytvoření 1 produktu - vzdělávací systém firmy bude doplněn o osnovy a obsah odborných firemních vzdělávacích kurzů a o soubor manuálů k nově pořízeným strojům.

Cíle projektu:
Projekt má za cíl rozvíjet odborné kompetence zaměstnanců, doplnit a inovovat vzdělávací systém firmy o osnovy interních kurzů k odbornému vzdělávání a o manuály k nově pořízeným strojům, rozšířit znalosti nové personalistky o možnosti aplikace rovných příležitostí do prostředí firmy a posílit konkurenceschopnost firmy. V rámci projektu budou intenzivně proškoleni interní školitelé v práci s novými stroji, kteří předají nově získané poznatky dalším zaměstnancům firmy v rámci interních školení. Plánována jsou i externí školení zaměstnanců v obsluze nových strojů.

Projekt bude realizován v rámci následujících 8 klíčových aktivit:
      - Projektové a finanční řízení,
      - Měřící stroje - odborné interní školení,
      - Výrobní stroje - odborné interní školení,
      - Výrobní stroje - odborné externí školení,
      - Programování - odborné interní školení,
      - Skladovací systém - odborné interní a externí školení,
      - IT kurzy a IS - odborné interní a externí školení,
      - Rovné příležitosti žen a mužů.

 

 

Vzdělávání zaměstnanců ANAJ Czech s.r.o. na výrobních a technologických zařízeních ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců a posílení zastupitelnosti.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/39.00142
Doba trvání: 1. 5. 2010 – 30. 4. 2012


Naše společnost se stala úspěšným žadatelem o dotaci financovanou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Stali jsme se příjemcem dotace v rámci programu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 39, kterou administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Náš projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikační úrovně profesních dovedností a znalostí našich pracovníků. Naši zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích aktivit realizovaných formou uzavřených firemních školení, u specifických školení doplněných praktickým nácvikem. Dodavatelé vzdělávacích kurzů byli vybráni na základě výběrového řízení, které jsme uskutečnili v termínu 17. 5. – 27. 5. 2010. Výběrové řízení proběhlo dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ. Pro IT vzdělávání byla vybrána společnost DAGIS a. s., později přejmenována na CAD Studio, a. s. , pro obecné vzdělávání byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, s. r. o.
Hlavní náplní vzdělávacích aktivit specifického charakteru bude naučit účastníky vyrábět, ostřit a programovat na výrobních strojích a měřících přístrojích firmy ANAJ Czech s. r. o. , s návazností na počítačové znalosti a dovednosti ve speciálních grafických programech důležitých k tvorbě výkresové dokumentace. Obecné vzdělávání zaměstnancům zdokonalí znalosti štíhlé výroby, filozofie Kaizen a naučí optimalizovat procesy ve výrobě.

Zrealizovali jsme následující kurzy:
      - Filozofie Kaizen a jak ji aplikovat do praxe naší společnosti
      - Štíhlé myšlení ve firmě ANAJ Czech, s. r. o.
      - Optimalizace procesů ve výrobě ANAJ Czech, s. r. o.
      - AUTOCAD INVENTOR SUITE 2010 – základní, pokročilé, speciální techniky
      - AUTODESK VAULT – základní, pokročilé
      - Interní školení na výrobních strojích a měřicích přístrojích společnosti