Dotace EU

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou být v období 2004-2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1.

 Důraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který bude vycházet z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Program bude založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst.

 SROP podporuje především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů. Tím se tento program odlišuje od zbývajících operačních programů, které se zaměřují na realizaci opatření, jež jsou z hlediska české legislativy převážně v působnosti státu. Určitou výjimku představuje priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu, kde vedle podpory aktivit majících místní či regionální charakter budou podporovány i aktivity, které mají horizontální či nadregionální charakter.

Cílem SROP je především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

 

 

  

Rozšíření výroby a poskytovaných služeb

V roce 2007 jsme uskutečnili nákup nové CNC brusky. Naše technologické zázemí bylo rozšířeno o nejmodernější brousící centrum - ANCA TX7 + XCHANGER.

Investice byla úspěšně provedena za přispění Strukturálních fondů Evropské unie. Nová bruska nám umožní komplexnější řešení zakázek. Mnohonásobně posílí produktivitu a výkonnost. Růst objemu výroby umožnil vytvořit nová pracovní místa.

 

 

Tato akce „Rozšíření výroby a poskytovaných služeb" je spolufinancována Evropskou Unií a Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu.

 

 

 

Rozvoj technologické základny pro další výrobu

 V dubnu roku 2007 jsme uskutečnili nákup nové CNC do firmy Deckel. Bruska Deckel - S22 je velmi moderní konstrukce s poměrně velkou produktivitou. Zařízení je vybaveno talířovým zásobníkem, který spolu s automatickým podavačem minimalizuje čas obsluhy stroje při výměně polotovarů.

 Investice byla úspěšně provedena za přispění Strukturálních fondů Evropské unie. Nové brousící centrum zvýšilo výrobní kapacity a tím umožnilo otvevřít nové trhy a tím vytvořit nová pracovní místa.

Tato akce „Rozvoj technologické základny pro další výrobu" je spolufinancována Evropskou Unií a Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu.

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz